Διαδικασίες απαιτούμενα έγγραφα - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Διαδικασίες και απαιτούμενα έγγραφα:
Για την ίδρυση μιας εταιρείας Limited Sirekti ή Anonim Sirketi
απαιτείται η καταγραφή της στο Eμπορικό Mητρώο της περιοχής
που έχει έδρα η εταιρεία. Για την καταγραφή χρειάζεται μεταξύ
άλλων:
– Επικυρωμένο καταστατικό της εταρείας και αντίγραφα, (το
καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες
για τους μετόχους της εταιρείας, την επωνυμία, το κεφάλαιο,
την έδρα της εταιρείας, τον σκοπό της). Η αίτηση για την
καταγραφή στο εμπορικό μητρώο γίνεται εντός 15 ημερών απο
την επικύρωση του καταστατικού της εταιρείας απο τον
συμβολαιογράφο.
– Αίτηση καταγραφής και φόρμα ενημέρωσης (notification
statement) συμπληρωμένες. Στην αίτηση συμπληρώνονται
διάφορα στοιχεία της εταιρείας που αφορούν στο κεφάλαιο, την
έδρα, τα φορολογικά στοιχεία, τους ιδρυτές, τον αριθμό των
απασχολούμενων κλπ στοιχεία.
– Αποδεικτικό κατάθεσης 0,04% του κεφαλαίου της εταιρείας σε
κρατική τράπεζα για την Αρχή Ανταγωνισμού.
– Επικυρωμένα υποδείγματα υπογραφών των εκπροσώπων της
εταιρείας
– Επιστολή δέσμευσης (letter of commitment), τυπική επιστολή
που βεβαιώνει την δέσμευση των εταίρων για τήρηση των
προβλεπομένων απο το καταστατικό της εταιρείας κλπ
– Επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων των φυσικών προσώπων
που συμμετέχουν στην εταιρεία. Για ξένους υπηκόους που
διαμένουν στην Τουρκία απαιτείται και αντίγραφο άδειας
παραμονής. Αν οι μέτοχοι είναι ξένα νομικά πρόσωπα απαιτείται
Πιστοποιητικό Δραστηριότητας απο τις αρμόδιες τοπικές αρχές
της χώρας τους επικυρωμένο απο το τουρκικό Προξενείο ή με
apostille καθώς και επικυρωμένη μετάφρασή του.
– Δήλωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (κάθε εταιρεία που
ιδρύεται υποχρεούται σε εγγραφή σε επιμελητήριο)
– Λοιπά δικαιολογητικά

Similar Articles

Related Posts

Yunanistan Patra Şehri ve Emlak Piyasası

Merhaba arkadaşlar. Şu anda Patradayım. Patra bir öğrenci şehri. Burası Patran’ın kafeleriyle ünlü Riga Fereou Caddesi. Patrayla ilgili biraz bilgi vereyim. Atina, 250K dan 500K

YUNANİSTAN PATRA ŞEHRİ

Yunanistan’ın 3. büyük şehri olan Patras, Mora yarımadasının kuzeybatısında bulunuyor. Park ve bahçelerin çoğunlukta olduğu ve düzenli yolların bulunduğu göç almayan tipik bir Yunan şehri…

Yunanistan: Girit Adası

Girit, Akdeniz’in doğu kesiminde yer alan ve Yunanistan’a bağlı olan büyük bir adadır. Akdeniz’in beşinci en büyük adasıdır ve yüzölçümü açısından Yunanistan’a bağlı en büyük

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation