Διαδικασίες απαιτούμενα έγγραφα - Invest Greece Yunanistan Emlak

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Διαδικασίες και απαιτούμενα έγγραφα:
Για την ίδρυση μιας εταιρείας Limited Sirekti ή Anonim Sirketi
απαιτείται η καταγραφή της στο Eμπορικό Mητρώο της περιοχής
που έχει έδρα η εταιρεία. Για την καταγραφή χρειάζεται μεταξύ
άλλων:
– Επικυρωμένο καταστατικό της εταρείας και αντίγραφα, (το
καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες
για τους μετόχους της εταιρείας, την επωνυμία, το κεφάλαιο,
την έδρα της εταιρείας, τον σκοπό της). Η αίτηση για την
καταγραφή στο εμπορικό μητρώο γίνεται εντός 15 ημερών απο
την επικύρωση του καταστατικού της εταιρείας απο τον
συμβολαιογράφο.
– Αίτηση καταγραφής και φόρμα ενημέρωσης (notification
statement) συμπληρωμένες. Στην αίτηση συμπληρώνονται
διάφορα στοιχεία της εταιρείας που αφορούν στο κεφάλαιο, την
έδρα, τα φορολογικά στοιχεία, τους ιδρυτές, τον αριθμό των
απασχολούμενων κλπ στοιχεία.
– Αποδεικτικό κατάθεσης 0,04% του κεφαλαίου της εταιρείας σε
κρατική τράπεζα για την Αρχή Ανταγωνισμού.
– Επικυρωμένα υποδείγματα υπογραφών των εκπροσώπων της
εταιρείας
– Επιστολή δέσμευσης (letter of commitment), τυπική επιστολή
που βεβαιώνει την δέσμευση των εταίρων για τήρηση των
προβλεπομένων απο το καταστατικό της εταιρείας κλπ
– Επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων των φυσικών προσώπων
που συμμετέχουν στην εταιρεία. Για ξένους υπηκόους που
διαμένουν στην Τουρκία απαιτείται και αντίγραφο άδειας
παραμονής. Αν οι μέτοχοι είναι ξένα νομικά πρόσωπα απαιτείται
Πιστοποιητικό Δραστηριότητας απο τις αρμόδιες τοπικές αρχές
της χώρας τους επικυρωμένο απο το τουρκικό Προξενείο ή με
apostille καθώς και επικυρωμένη μετάφρασή του.
– Δήλωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (κάθε εταιρεία που
ιδρύεται υποχρεούται σε εγγραφή σε επιμελητήριο)
– Λοιπά δικαιολογητικά

Similar Articles

Related Posts

YUNANİSTAN YAT LİMANLARI

Yunanistan anakarası, ülke topraklarının dörtte üçünü oluşturuyor. Yunanistan kıyıları‚ yıl boyu her türde yelkenli yatlar‚ katamaranlar‚ motor yatlar ve guletlerle dolup taşıyor. Ülkenin doğu kıyısı

YUNAN ADALARI  ve ADA TAKIMLARI

Yunanistan adaları Ege, Girit Denizi ve İyonya Denizlerinde Yunanistan’a ait yaklaşık 6000 ada vardır, bunlardan 227  tanesinde insan yaşadığı söylenmektedir. Yunan Adaları ülkemizde gemi yolculuğu

YUNANİSTAN’DA ACİL TELEFON NUMARALARI

Yunanistan’da acil durumlarda polisi arayabilir ve bunun yerine cep telefonunuzdan mesaj da (SMS) gönderebiliyorsunuz.  Belirtmekte fayda var, bunu fırsat bilip sakın ola şaka yapmaya kalkışmayın.

GET IN TOUCH

Request a Free Consultation